Bonding

Şuraya atla: kullan, ara


balance ve failover iki Ağ Uyarlayıcısıyla Yükleme

 • İlk önce her iki ağ arayüzüde aynı ip adresleri ile ayarlanmalı:
yast lan
 • Yeni yük paylaşım aracını çekirdeğe tanıtmalısınız:
echo "alias bond0 bonding" >> /etc/modprobe.conf.local
 • Sonra dizgeyi(sistemi) önyükleme yapın:
reboot
 • /etc/init.d/bond yazarak yeni bir açılış dizini oluşturun:
cd /etc/init.d
touch bond
chmod 755 bond
vi bond
 • Aşağıdakileri bu paylaşım dosyasına kopyalayın:
#! /bin/sh
# Copyright (c) 2002-2006 bpm consult ag, CH-Birsfelden. All rights reserved.
#        <support@bpm.ch>
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     bond
# Required-Start:  $network
# Required-Stop:
# Default-Start:   3 5
# Default-Stop:
# Short-Description: bonding
# Description:    load balancing between two or more ethernet interfaces
# Version:      1.0.2 08.02.2006
### END INIT INFO
#
# init.d/bond
 
logfile="/var/log/bond.log"
ifs=""
ifcounter=0
for if in `ifconfig | cut -c1-5 | grep "^eth"`
do
 ifs="$ifs $if"
 ifcounter=`expr $ifcounter + 1`
done
if [ $ifcounter -le 1 ]
then
  echo "not enough interfaces for bonding"
  exit 1
fi
. /etc/rc.status
rc_reset
case "$1" in
 start)  # start bonding:
      echo -n "create bond interface "
      date > $logfile
      ip=`ifconfig eth0 | grep "inet addr" | cut -d":" -f2 | cut -d" " -f1`
      bc=`ifconfig eth0 | grep "inet addr" | cut -d":" -f3 | cut -d" " -f1`
      nm=`ifconfig eth0 | grep "inet addr" | cut -d":" -f4 | cut -d" " -f1`
      gw=`netstat -rn | grep ^0 | cut -c17-32`
      ifconfig bond0 $ip netmask $nm broadcast $bc >> $logfile 2>> $logfile
      rc_status -v
      echo -n "start bonding "
      ifenslave bond0 $ifs >> $logfile 2>> $logfile
      route add -net default gw $gw bond0
      rc_status -v
      ;;
 stop)  # stop bonding:
      echo -n "remove bond interface "
      date > $logfile
      ifconfig bond0 down >> $logfile 2>> $logfile
      rc_status -v
      echo -n "reactivate ethernet interfaces "
      for if in $ifs
      do
       ifconfig $if up >> $logfile 2>> $logfile
      done
      rc_status -v
      ;;
 status) # check bonding:
      if [ `ifconfig | grep "^bond0" | wc -l` -eq 1 ]
      then
       echo "bond interface is loaded"
       mac=`ifconfig | grep "^bond0" | cut -c39-`
       for if in $ifs
       do
        if [ `ifconfig | grep "^$if" | cut -c39-` == $mac ]
        then
         echo "$if used in bond0"
        fi
       done
      else
       echo "bonding is disabled"
      fi
      ;;
 *)    # invalid option:
      echo "error: invalid argument"
      echo "usage: $0 {start|stop|status}"
      exit 1
      ;;
esac
rc_exit
 • Son olarak ağ yük paylaşımını başlatabilirsiniz:
./bond start
create bond interface                       done
start bonding                           done
./bond status
bond interface is loaded
eth0 used in bond0
eth1 used in bond0
 • Bunu dizge(sistem) açılışında otomatik olarak çalıştırmak için, aşağıdaki komutu kullanın:
insserv -d bond